הנהלת חשבונות חד – צדדית

הנהלת חשבונות חד – צדדית

בשיטה זו נרשם רק "צד אחד" של הפעולות הפיננסיות – הנהלת חשבונות חד-צדית מפרטת רק את צד ההכנסות אל מול ההוצאות על מנת לבדוק רווח והפסד. אופן התקבול בהתאם לשיטה זו אופן התקבול או התשלום אינם נרשמים
על פי פקודת מס הכנסה בישראל, רק עוסקים פטורים ומורשים העומדים בתקנות החוק רשאים לנהל את חשבונותיהם בשיטה הנהלת החשבונות החד-צדדית.