הנהלת חשבונות דוחות וביקורות

הנהלת חשבונות דוחות וביקורות

משרדנו נותן שירותים של הנהלת חשבונות כפולה וחד צדדית עוסק מורשה ופטור.
הסבר פשוט על הנהלת חשבונות חד צדדית

הנהלת חשבונות חד – צדדית

בשיטה זו נרשם רק "צד אחד" של הפעולות הפיננסיות – הנהלת חשבונות חד-צדית מפרטת רק את צד ההכנסות אל מול ההוצאות על מנת לבדוק רווח והפסד. אופן התקבול בהתאם לשיטה זו אופן התקבול או התשלום אינם נרשמים
על פי פקודת מס הכנסה בישראל, רק עוסקים פטורים ומורשים העומדים בתקנות החוק רשאים לנהל את חשבונותיהם בשיטה הנהלת החשבונות החד-צדית.

הנהלת חשבונות כפולה

שיטת הנהלת החשבונות המבוססת על רישום כל פעולה חשבונאית באופן שבו חשבון אחד מחויב וכנגדו חשבון אחר מזוכה.
על פי חוק החברות, התשנ"ט 1999 תאגידים המאוגדים כחברה מחויבים לנהל את חשבונותיהם בשיטה הנהלת החשבונות הכפולה.